Homocystein

HOMOCYSTEIN

Studie prokázaly, že existuje souvislost, že hladina plazmatické koncentrace homocysteinu je nepřímo úměrná koncentraci folátu v krvi. Zvýšená koncentrace homocysteinu byla považována za rizikový faktor pro srdečně-cévní onemocnění a cévní mozkové příhody (= mrtvičky).

Nicméně, následně provedené klinické studie jasně neprokázaly jasnou souvislost mezi preventivním podáváním kyseliny listové a snížením rizika těchto chorob.

Stejně tak nebyl jasně prokázán vztah mezi přísunem folátů a nádorovým onemocnním, který by jasně potvrdil preventivní doporučení podávání kyseliny listové.