Horečka

HOREČKA: (viz. kapitola "teplota" na tomto webu)