Levocetirizin a halucinace u dětí

22.12.2016 10:45

Zejména během pylové sezóny při zvýšeném užívání léčivých přípravků s obsahem antihis­taminik registrujeme vždy zvýšený počet hlá­šení podezření na nežádoucí účinky těchto léčiv.

Jedním z takových nežádoucích účinků jsou halucinace vyskytující se po podávání léčivých přípravků s obsahem levocetirizinu u dětí.

 

Hlášení z roku 2016 popisují vizuální ha­lucinace u dětí po podání jednorázové (tj. jedné) dávky levocetirizinu v rozdílných léčivých příprav­cích.

V jednom z těchto hlášení je popsán stav osmiletého pacienta, který po užití le­vocetirizinu pozoroval vzdalování předmětů a postav v prostoru.

V dalším hlášení, u deví­tiletého pacienta, je popisována zmatenost, pocity točení těla kolem dokola spolu s neko­ordinovanými pohyby a tachykardií. Pacient prožil vizuální halucinace ve formě pohy­bujících se předmětů jako například postel na stropě a stůl na stěně. Souběžně užívaným léčivem byl přípravek obsahující salbutamol v dávce 2 vdechy každých 6 hodin. Popsané nežádoucí účinky se projevily hned první noc užívání léčivého přípravku s obsahem levocetirizinu v dávce 5 mg, dále pacient dvě noci klidně spal a poté se vše znovu opako­valo. Ošetřující lékař doporučil snížit dávku levocetirizinu na polovinu a vysadit přípravek s obsahem salbutamolu, přesto došlo k další atace. Matka pacienta následně levocetirizin zcela vysadila a dané nežádoucí účinky se již neobjevily.

Levocetirizin je lék proti alergiím, je podáván při alergické rýmě a alergické kopřivce.

Jde o široce užívaný selektivní H1-antagonista patřící do skupiny neseda­tivních antihistaminik II. generace s imuno­modulačním účinkem (někdy označována jako třetí generace).

Ačko­liv není zatížen tak velkým rizikem výskytu nežádoucích účinků spojeným se skupi­nou antihistaminik I. generace1, mohou se i u této látky vyskytnout nežádoucí účinky postihující centrální nervovou soustavou a stavy zmatenosti, audiovizuální haluci­nace nevyjímaje.

 

Pokud máte podezření, že jakýkoliv lék způsobil nežádoucí účinek, potom nežádoucí účinek nahlaste  zde

 

Převzato: www.sukl.cz