Schválené tablety pro léčbu roztroušené sklerózy Tecfidera

25.03.2014 09:56

Evropská léková agentura schválila perorální léčivý přípravek TECFIDERA a doporučila jej k používání.

Věřme, že se jej čeští pacienti ve své léčbě brzy dočkají!

 

V současné době jsou na Státním ústavu pro kontrolu léčiv dány žádosti o stanovení ceny, úhrady a podmínek, za kterých může být lék předepsán, pro léčivé přípravky AUBAGIO, LEMTRADA.

 

TECFIDERA získala doporučení a schválení k použití v EU na základě klinických studií fáze III DEFINE a CONFIRM. V současnosti probíhá ještě rozšířená studie ENDORSE, jejíž předběžné výsledky potvrzují účinnost a bezpečnost přípravku Tecfidera. Bylo shledáno, že dimetyl fumarát významně snižuje aktivitu onemocnění, a to včetně relapsů, progrese mozkových lézí, zpomaluje progresi disability, přičemž vykazuje vynikající snášenlivost a dobrý bezpečnostní profil.

Mechanismus účinku

Tecfidera je jediná látka, která ovlivňuje RS tím, že aktivuje signální dráhu Nrf2, přičemž detailní mechanismus působení není zcela objasněn. Tato signální dráha pomáhá buňkám v sebeobraně proti zánětlivému poškození a oxidativnímu stresu, jejichž důsledkem jsou onemocnění, jako je RS.

O studiích

Výsledky dvou klinických studií fáze III prokázaly, že 240 mg přípravku Tecfidera, který se užívá perorálně dvakrát denně, v porovnání s placebem významně snížil počet relapsů za rok (ARR, annualized relaps rate): ve studii DEFINE o 53 % (p < 0,0001) a ve studii CONFIRM o 44 % (p < 0,0001). Současně byl významně snížen i počet pacientů s relapsy: ve studii DEFINE o 49 % (p < 0,0001) a ve studii CONFIRM o 34 % (p < 0,0020). Ve studii DEFINE přípravek Tecfidera významně snížil riziko progrese disability (podle EDSS, Expanded Disability Status Scale) o 38 % (p = 0,0050) v porovnání s placebem v dvouletém sledování.

Obě studie prokázaly také významnou redukci počtu mozkových lézí detekovaných magnetickou rezonancí u pacientů léčených dimetyl fumarátem oproti placebu a též pomalejší redukci objemu mozkové tkáně u pacientů léčených přípravkem Tecfidera.

Tecfidera očima regulatorních úřadů

Evropská léková agentura (EMA) již loni vydala své stanovisko, v němž zdůrazňuje, že dimetyl fumarát (Tecfidera) je novou látkou s odlišnými vlastnostmi od léčivého přípravku používaného v léčbě lupénky (Fumaderm). Tecfidera je od března 2013 schválena k použití v USA a Kanadě, od února 2014 i v zemích EU jako lék první linie pro dospělé pacienty s remitentní‑relabující formou roztroušené sklerózy. V současnosti probíhají v EU na regionální úrovni jednání o úhradách.

Bezpečnost a snášenlivost

Nejčastější nežádoucí účinky při užívání přípravku Tecfidera jsou zrudnutí a gastrointestinální příznaky (průjem, nevolnost, bolesti břicha). V užívání přípravku Tecfidera lze nicméně pokračovat i při těchto nežádoucích příznacích. Jen velmi málo pacientů pro tyto potíže léčbu ukončilo (3 % pro kožní příznaky, 4 % pro gastrointestinální potíže).

Při léčbě přípravkem Tecfidera může dojít k poklesu počtu lymfocytů. Ve studiích k tomu došlo v průběhu prvního roku, v druhém roce byl počet lymfocytů stabilní. Průměr a medián počtu lymfocytů však zůstal v mezích normy. Nevyskytly se žádné oportunní infekce a nebylo pozorováno vyšší riziko vážných infekcí u pacientů léčených dimetyl fumarátem. Před zahájením léčby přípravkem Tecfidera se doporučuje kontrola krevního obrazu a zjištění počtu lymfocytů a následné kontroly po šesti měsících v prvním roce a dále po dvanácti měsících.

Tecfidera může zvyšovat koncentraci jaterních enzymů v krvi a bílkovin v moči. Ve studiích bylo zvýšení jaterních enzymů mírné a objevilo se v prvních šesti měsících léčby. Také proteinurie byla mírná. Výskyt zvýšení jaterních testů a proteinurie byl však velmi podobný i u placebové skupiny.

Úplné informace o přípravku Tecfidera najdete v souhrnu údajů o přípravku (SPC).

 

ZDROJ:

www.tribune.cz

www.sukl.cz

Autorka webu